Sunday, June 6, 2010

LoGo Google วันนี้

Posted by Pongsakorn S. | Sunday, June 6, 2010 | Category: , ,

ถ้าใครเข้า Google.com คงจะเห็น Logo ของ Google กันนะครับ ผมก็สงสัยครับว่าทำไมมันจึงเป็นแบบนั้น ดังนั้นผมจึงไปหาข้อมูลมาได้ดังนี้ครับ

มันก็คือสัญลักษณ์ระลึก 110 ปีวันเกิด Dennis Gabor

เมื่อวันที่5 มิถุนายน ปี 1900

ซึ่งเป็นผู้ค้นพบ ฮอโลกราฟี holograph นั่นเองครับอธิบายเพิ่มเติมครับ

ความแตกต่างระหว่างภาพถ่ายธรรมดา (photograph) และภาพฮอโลแกรม (hologram) นั้นคือ "สิ่งที่ถูกบันทึก"

ภาพถ่ายธรรมดา จะบันทึกความเข้ม (intensity) และ สี ซึ่งก็คือ ความยาวคลื่น (wavelength) ของแสง ของแต่ละจุดในภาพที่ฉายตกลงบนฟิล์ม

สำหรับภาพฮอโลแกรมนั้น นอกจากความเข้มและสีแล้ว ยังบันทึก เฟส (phase) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถสร้างกลับ หน้าคลื่นของแสง ให้เหมือนหรือคล้ายกับที่สะท้อนออกจากวัตถุ มาเข้าตาเราโดยตรงได้ ทำให้เห็นภาพนั้นมีสภาพเหมือน 3 มิติครับ

คลิปการนำไปใช้ให้ดูเพิ่มเติมนะครับ
การใช้อีกรูปแบบหนึ่ง