Saturday, June 12, 2010

พจนานุกรมศัพท์ไอที

Posted by Pongsakorn S. | Saturday, June 12, 2010 | Category:
ศัพท์ไอทีด้วยที่ผมรวมมาให้ ผู้อ่านสามารถ Search เพื่อค้นหาคำที่ต้องการได้เลยครับ (จะมีมาเพิ่มเรื่อย ๆ ใครที่อยากช่วยผมเพิ่มก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับ)


ลำดับ ที่ คำศัพท์ ความหมาย
1 Application
ระบบงานประยุกต์
2 Business Application ระบบ งานสำหรับธุรกิจ
3 Boardban Internet อินเตอร์ เน็ต ความเร็วสูง
4 Client เครื่อง ลูกข่าย
5 CRM ย่อมากจาก Custom Ralation Management ซอฟต์แวร์ระบบบริหาร ลูกค้าสัมพันธ์
6 Dial up การ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบหมุน โทรศัพท์ผ่านโมเด็ม
7 e-commerce พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
8 e- government รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
9 e- citizen ประชาชน อิเล็กทรอนิกส์
10 e- education ( การ ศีกษาอิเล็กทรอนิกส์
11 e-industry อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
12 e-mail จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์
13 e-society สัีง คมอิเล็กทรอนิกส์
14 ERP Enterprise Resource Planning ซอฟต์แวร์ระบบบริหารทรัพยากรในองค์กร
15 Encryption เทคโนโลยี การเข้า และถอดรหัสข้อมูลด้วยโปรโตคอล
16 Fix-line โทรศัพท์ พื้นฐาน
17 Hot Spot สถานี รับ-ส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง
18 International Link ช่อง สัญญาณเชื่อมต่อต่างประเทศ
19 IDC Internet Data Center ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต
20 LAN Local Area Network ระบบเครือข่ายภายในองค์กร
21 Network ระบบ เครือข่าย
22 OS Operating System ระบบปฏิบัติการ
23 Open source ซอฟต์แวร์ เปิดเผยรหัส
24 Open System ระบบ เปิด
25 SCM Supply Chain Management ซอฟต์แวร์ระบบบริหารห่วงโซ่อุปทาน
26 SSL Secure Sockets Layer มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ที่รับ-ส่งบนเว็บหรืออินเทอร์เน็ต
27 Storage อุปกรณ์ จัดเก็บ
28 Tools เครื่อง มือ
29 Wi-Fi Wireless Fienlity การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย ความเร็วสูง
30 Wireless Lan เครือ ข่ายไร้สายภายในองค์กรลำดับที่ คำ ศัพท์ ความ หมาย
1 Data
ข้อมูล ทุกสิ่งที่นำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
2 Database
ฐานข้อมูล ที่รวมของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน และจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย
3 Digital
ดิจิตอล , การแสดงข้อมูลเป็นตัวเลข
4 File
แฟ้มข้อมูล กลุ่มของเรคคอร์ดตั้งแต่ 1 เรคคอร์ด ขึ้นไป รวมถึง มีความหมายเกี่ยวพันในเรื่องเดียวกัน เช่น เรคคอร์ดของพนักงงานทั้งหมดในบริษัท
5 Hardware
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น จอมอนิเตอร์ เคน ฮาร์ดดิสก์
6 Software
โปรแกรมควบคุมระบบ โปรแกรมอำนวยความสะดวกหรือ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ (software package : โปรแกรมสำเร็จรูป)
7 Login
การติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
8 Logout
การเลิกติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เลิกการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
9 Load
บรรจุ การบรรจุโปรแกรมจากแผ่นจานแม่เหล็ก ลงสู่หน่วยความจำหลักชองเครื่องคอมพิวเตอร์
10 Modem
โมเด็ม เป็นอุปกรณ์รอบนอกชนิดหนึ่ง ซึ่งช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถส่งและ รับข้อมูลผ่านทางสายโทรศัพท์ได้ อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลนี้ มีหน้าที่แปลงสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเทอร์มินอลเป็นสัญญาณไฟฟ้า ส่งผ่านสายโทรศัพท์ และเปลี่ยนสายสัญญาณไฟฟ้ากลับมาเป็น สัญญาณคอมพิวเตอร์เมื่อถึงปลายทาง "Modulate Demodulator"
11 On-line
การทำงานโดยการติดต่อสื่อสาร โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การทำงานโดยอยู่ในความควบคุมของพีซี เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้า On-line จะรับข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ จะไปรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์
12 Network
เครือข่าย ระบบที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเทอร์มินอล หรือ
1. การเป็นสมาชิกมีสายสัมพันธ์กับองค์กร เพื่อประโยชน์ทางข้อมูล ข่าวสารและวิชาชีพ

2. ในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เครือข่ายการสื่อสารผ่านส่งข้อมูลข่าวสาร ระหว่างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในระบบนั้น เช่น เครือข่ายของระบบโทรคมนาคม, เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเป็นกลุ่ม โดยระบบเครือข่ายมีทั้งระบบเครือข่ายคลุมพื้นที่กว้าง (LAN :Local Area Network) , ระบบเครือข่ายส่วนบุคคล หรือกึ่งส่วนบุคคลปกติไว้ใช้รับส่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ (VAN : Value-Added Network), ระบบเครือข่ายในเขตปริมณฑล (MAN : Metropolitan Area Network) ระบบเครือข่ายในมหาวิทยาลัย (CAN : campus Area Network)
13 Password
รหัสผ่าน รหัสซึ่งเป็นความลับ รู้เฉพาะผู้ใช้งานเพียงคนเดียว ใช้ในการติดต่อระบบที่มีผู้ใช้งานหลายคน เพื่อป้องกันบุคคลอื่นซึ่งไม่มีหน้าที่เข้าถึงโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูล
14 IP
หรือ Internet protacal มาตรฐาน ในการติดต่อสื่อสารเลเยอร์ (Layer) ที่ 3 (มาตรฐาน ISO มี 7 Layer ) ของเครือข่ายที่ควบคุมกิจกรรมในการติดต่อ ระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบอินเตอร์เน็ต
15 IRC
หรือ Internet Relay Chat คือ โปรแกรมบริการ ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผู้อื่นในระบบอินเตอร์เน็ต
16 ISP
หรือ Internet Service Provider หมายถึง ผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต โดยคิดค่าบริการจากเวลาในการใช้งาน ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับ บริ ษัทของแต่ละประเทศ ตัวอย่างผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย เช่น เอเชียเน็ต ทรูอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
17 MIME
ย่อมากจาก Multipurpose internet Mail Extensions
มาตรฐานสำหรับระบุชนิดของข้อมูล ซึ่งถูกคิดค้นมาเพื่อการแนบไฟล์ไปกับอี-เ มล์ (E-mail) แต่ต่อมาถูกใช้ในหลายๆ งาน เช่น ระบบเวบ (Web) ด้วย เช่น เท็กซ์/เอชทีเอ็มแอล (text/html) คือ ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร และเป็นข้อมูล HTML
18 SLIP
หรือ Serail Line Internet Protocal
ข้อกำหนด หรือวิธีของการเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตแบบอนุกรม โดยผู้ใช้หรือบริษัทใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม (Modem) โดยไม่ต้องผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Host computer) เพื่อเชื่อมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ตการเชื่อมโยง “SLIP” ต้องเช่าจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP)
19 TCP/IP
หรือ Transmission Control Protocol/Internet Protocol
กฏเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่ใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ ที่แตกต่างกันในระบบอินเตอร์เนต ให้ติดต่อกันได้โดย IP ทำหน้าที่แยกข่าวสาร (Message) เป็น Package ย่อยๆ ส่วน TCP ทำหน้าที่จัด และรวม packets ทั้งหมดเป็นข่าวสาร
20 VOIP
ย่อมาจาก Voice Over IP หรือ Voice Over Internet Protocol
เทคโนโลยีส่งข้อมูลแบบเสียง โดยนำข้อมูลเสียงมา แปลงให้อยู่ในรูปของ Packet แบบ IP แล้วส่งไปในเครือข่าย
21 CAD
Computer Aided Design การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ หรือเขียนแบบเครือข่าย
22 CAI Computer Aided Instruction การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในการสอนวิชาความรู้ต่างๆ
23 CERT
Computer Emergency Response Team
องค์การที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไวรัสชนิดต่างๆ รวมทั้งบริการส่งอี-เมล์ (e-mail) เตือนภัยต่างๆ ทั้งไวรัสจริง และไวรัสปลอม http://www.cert.org
24 CIAC Computer incident Adcisory Capability
หน่วยงานหนึ่งในอเมริกาที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับรายชื่อไวรัสในคอมพิวเตอร์ที่มีจริง และที่หลอกเล่น รวมทั้งคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในแวดวงคอมพิวเตอร์
25 Computer
อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูล ที่อาจเป็นได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์อื่นที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่างๆ โดย คุณสมบัติที่สำคัญของคอมพิวเตอร์คือ การที่สามารถกำหนดชุดคำสั่งล่วงหน้าได้ หรือโปรแกรมได้เ ครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และมีความรวดเร็วหรือเครื่องจักรสมองกล เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้หลายอย่าง ตั้งแต่งานพิมพ์เอกสาร บันทึกและประมวลผลข้อมูล คำนวณ การทำบัญชี การใช้เป็นเครื่องมืออัตโนมัติ เป็นสำนักงานอัตโนมัติ และใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานด้านข้อมูล และสารสนเทศ เป็นต้น คอมพิวเตอร์สามารถแบ่งตามความสามารถในการทำงาน ได้หลายแบบ ตั้งแต่ไมโครคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มินิคอมพิวเตอร์  เมนเฟรม ไปจนถึง ซูเปอร์คอมพิวเตอร์
26 Computer Down
การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน ณ ขณะนั้นเนื่องจากเสีย กำลังซ่อมบำรุง กำลังปรับปรุงระบบใหม่ หรือกำลังพัฒนา(w)โปรแกรมต่างๆ เป็นต้น
27 Host Computer
เครื่องคอมพิวเตอร์หลัก ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตโดยตรง เรียกว่า “คอมพิวเตอร์แม่ข่าย”
28 SCSI
Small Computer  System Interface
การเชื่อมโยงแบบสมรรถนะสูงระหว่าง อุปกรณ์กับข้อมูลความเร็วสูงกับบัสของเซิร์ฟเวอร์ (Server) สามารถใช้กับอุปกรณ์ภายนอก คล้าย EDIE แต่มีราคาสูงกว่า สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกันมากกว่า 15 ตัวความเร็วสูงและแม่นยำประสิทธิภาพโดยรวมสูงกว่า EIDE
29 M-Commerce
การทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านอุปกรณ์ไร้สาย หรืออุปกรณ์มือถือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เพจเจอร์ เครื่องโน้ตบุ๊ค ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยี WAP(Wireless Application Protocol) และบูลทูธ (Bluetooth)
30 EDI
Electronic Data Interchange หมายถึง กระบวนการที่ช่วยให้องค์กร ทางธุรกิจสามารถแลกเปลี่ยนเอกสาร ที่เป็นแบบฟอร์มต่างๆ เช่น ใบส่งของ ใบสั่งซื้อ หรืออื่นๆ ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ลดเอกสารลงได้มาก รวมทั้งเชื่อมโยงกกับระบบการควบคลุมคลังสินค้าได้ดี
31 Internet Banking
Web Banking หมายถึง การทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน หรือ สอบถามยอดเงิน เป็นต้น
32 WAP
Wireless Application Protocol หมาย ถึง เทคโนโลยีซึ่งสามารถทำให้อุปกรณ์ไร้สายต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องปาล์ม (Palm) หรือแม้แต่เพจเจอร์ กลายเป็นอุปกรณ์สำหรับอินเตอร์เน็ตไร้สาย
33 Dynamic Web Page
เป็นเวบเพจ ( Web Page) หรือโฮมเพจ (Home Page) ที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือรับเปลี่ยนแบบโต้ตอบ โดยขึ้นกับการตอบสนองของผู้ใช้ ที่ใช้ผ่านเวบ เบราเซอร์ (Web Browser) ของผู้ใช้ Dynamic Web Page ทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าสามารถควบคุมการค้นหาแฟ้มข้อมูล ฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้งานอย่างอื่นๆ การสร้างอาจใช้รูปแบบ (FORM) ของเอชทีเอ็มแอล  (HTML) หรือใช้ซีจีไอ (CGI) หรือใช้ภาษาสคริปต์ (Script) ต่างๆ เช่น Java Script, Jscritp และ VB Script เป็นต้น
34 Static Web Page
เป็นเวบเพจ (Web Page) หรือโฮมเพจ (Home Page) ที่ถูกกำหนดตายตัว จะเปลี่ยนแปลงได ้ในกรณีถูกแทน หรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยผู้ควบคุมระบบเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโต้ตอบ หรือควบคุมการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลได้

35 Web , World Wide Web, WWW
ระบบบริการในการค้นหาข้อมูล ที่รวมทั้ง (Hypertext) กราฟิก และเสียง ในระบบอินเตอร์เน็ตหน้าเวบเพจหนัาแรกของเวบไซต์ ที่ปรากฏภายหลังสืบค้นได้แล้ว เรียกว่า โฮมเพจ (Home Page) ส่วนเวบเพจ (Web Page) หน้าอื่นๆอาจเรียกว่า   เวบ ดังนั้น การใช้คำว่า เวบเพจ จึงเป็นคำกลางๆในการเรียกเวบ
36 Web Server
หรือ Web Site หมายถึง เครื่องให้บริการข้อมูลข่าวสารในอินเตอร์เน็ต แก่เครื่องอื่นๆ
37 URL
Uniform Resource Locator หมายถึง ระบบอ้างตำแหน่งสำหรับ WWW โดย URL เกี่ยวกับวิธีเข้าถึงข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่ต้องการใช้ และไดเรกทอรี่ Directory และไฟล์ที่ต้องการจะใช้บนเซิร์ฟเวอร์
38 Browser
โปรแกรมที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้งานในเซิร์ฟเวอร์ ที่ให้บริการ เช่น ติดต่อเชื่อมโยงและค้นหาฐานข้อมูลของข่าวสารในระบบ www ของอินเตอร์เน็ต เช่น Netscape, Mosaic และ Internet Explorer เป็นต้น
39 ADSL
ย่อมาจาก Asymmetric Digital Subscriber Line หมายถึง เทคโนโลยีสำหรับส่งข้อมูลในอินเตอร์เน็ต โดยผ่านสายโทรศัพท์ธรรมดา ด้วยความเร็วสูงมาก
40 Digital Signature
ลายเซ็นใช้ยืนยันว่าเอกสารนั้นถูกต้อง ไม่มีการดัดแปลงแก้ไขโดยบุคคลภายนอก เป็นวิธีเพิ่มความปลอดภัยนอกเหนือจากการเข้ารหัส และตรวจสอบความถูกต้องให้กับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารลับ บัตรเครดิต และเงินแบบดิจิตอล สำหรับในประเทศไทย ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเสนอให้มีกฎหมาย รับรองการใช้ลายเซ็นดิจิตอล
41 ISDN digital modem
หรือเรียก ISDN terminal adapter หมายถึง โมเด็มดิจิตอลสำหรับ ISDN สามารถรับและส่งข้อมูลด้วยอัตราเร็วตั้งแต่ 64 Kbps – 128 Kbps
42 MIDI
ย่อมาจาก Musical Instrument Digital Interface หมายถึง วิธีที่ทำให้อุปกรณ์ดนตรีแบบดิจิตอล สื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
43 PDA
ย่อมาจาก Personal Digital Assistant หมายถึง คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ มีโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Spread Sheet ต่างๆ ช่วยจดบันทึก และการนัดหมายต่างๆ
44 Multimedia
การใช้สื่อหลายอย่าง ในการนำเสนอข่าวสารซึ่งใช้ทั้งข้อมูล ภาพนิ่ง วิดีโอ และเสียง รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “ มัลติมีเดีย” บางทีเรียก “ระบบหลายสื่อ”
45 DNS
หรือ  Domain  Name  System  หมายถึง ระบบฐานข้อมูลของชื่อเครื่อง และที่อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ตโดยมีเซิร์ฟเวอร์  Server  ทำหน้าที่เปลี่ยนชื่อเป็นเลขทางการ   หรือเลขอ้างอิงของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า “Internet  Protocal  Address”
46 Fiber Optic Network
ระบบเครือข่ายความเร็วสูง ที่ใช้เส้นใยแก้วนำแสง และเทคโนโลยีของเลเซอร์ในการส่งข้อมูล
47 ISDN
ย่อมาจาก  Intergrated  Services  Digital  Network  หมายถึง ระบบเครือข่ายแบบดิจิตอล   ซึ่งสามารถทำการส่งได้ทั้งข้อมูล  เสียง  และภาพ   อุปกรณ์ต่างๆ  สามารถเชื่อมเข้ากับ  ISDN  โดยผ่านตัวเชื่อมแบบดิจิตอล (Digital)  ทำให้ไม่จำเป็นต้องผ่านการแปลง ระหว่างสัญญาณอนาล็อก (Analog)  กับดิจิตอล ด้วยโมเด็ม
48 NIC
Network  Interface  Card  หมายถึง แผง   หรือบอร์ดวงจร  สำหรับติดตั้งในคอมพิวเตอร์   เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้
49 VPN
ย่อมาจาก  Vitrual  Private  Network  หมายถึง การเชื่อมต่อโดยใช้ช่องทางสื่อสารพิเศษ ที่จำลองขึ้นมาชั่วขณะ  ที่เรียกว่า  “Tunnel”  หรือ  “อุโมงค์”  ในการรับ – ส่งข้อมูล   แต่ทั้งหมดนี้ จะเกิดขึ้นในเครือข่ายสาธารณะอย่างอินเทอร์เน็ต   ซึ่งเป็นโซลูชั่น (Solution)  หนึ่งในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
50 Cyberselling
การขายสินค้าหรือบริการต่างๆ  เสนอสินค้า  ตกลงซื้อขาย และจบลงด้วยการบริการหลังการขายในระบบอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องไปหาลูกค้าที่บ้านด้วยตัวเอง
51 Cyber Shopping
การเลือกซื้อสินค้าชนิดต่างๆ  ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่ร้านค้า   และจ่ายเงินสด   แต่ผู้ซื้อสามารถจ่ายเงินดิจิตอล  (Digital  cash)  แทน
52 Cyberspace
สถานที่ๆ  ไม่มีรูปทางกายภาพ   ซึ่งแต่ละคนสามารถติดต่อกัน โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต
53 Hacker
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่พยายาม หาทางเข้าไปในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย  ทั้งนี้อาจเพื่อแสดงว่ามีความสามารถสูง  หรือเพื่อความต้องการที่ผิดกฎหมาย
54 Virus
โปรแกรมที่พวกแครกเกอร์ (Cracker) เขียนให้เพื่อให้โปรแกรมอื่นติด  และแพร่เชื้อเหมือนเชื้อโรค เมื่อมีการติดไวรัสบางตัวอาจไม่มีการทำอะไรมาก นอกจากเขียนโปรแกรมแปลกๆ ที่หน้าจอ แต่ส่วนใหญ่ไวรัสเหล่านี้จะทำความเสียหาย เช่น ลบไฟล์ของผู้ใช้ ทำงานช้าลงเรื่อยๆ โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆไม่ทำงาน และทำความเสียหายต่อ ฮาร์ดดิสก์เป็นต้น
55 Cracker
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่พยายามหาทางเข้าไปใน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการ รักษาความปลอดภัย เพื่อทำลาย ขโมยข้อมูล หรือเพื่อความต้องการที่ผิดกฎหมาย
56 BBS
หรือ Bulletine Board System  หมายถึง เซิร์ฟเวอร์ (Server)  สำหรับข่าวสาร หรือกระดานข่าวซึ่งผู้ใช้สามารถอ่าน รับ แลกเปลี่ยน และประกาศข่าว
57 BIOS
ย่อมาจาก Basic Input System หมายถึง การสื่อสารระหว่างฮาร์ดแวร์ต่างๆ กับระบบปฏิบัติการ ซึ่งค่าต่างๆ ของฮาร์ดแวร์แต่ละตัวจะถูกเก็บไว้ ณ ที่นี้ การอัพเดท (up date)ข้อมูลในไบออส สามารถทำได้หากในอนาคตมีฟีเวอร์ใหม่ๆ เพิ่มเติมเข้ามา
58 GIS
ย่อมาจาก Geographic Information System หมายถึง ระบบสารสนเทศที่แสดงข้อมูลต่างๆที่ปรากฎในแผนที่ได้ Geographic  Information  System  หมายถึง ระบบสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์ การใช้คอมพิวเตอร์รวบรวมจัดระบบเกี่ยวกับแผนที่ และข้อมูลข่าวสารด้านภูมิศาสตร์ ของอาณาบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาที่ดิน ป่าไม้ ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ การแก้ปัญหาจราจร  เป็นต้น
59 GSM
ย่อมาจาก Global System for Mobile Communications หมายถึง มาตรฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้กันมากในยุโรป มาตรฐานนี้ใช้ความถี่ 900 MHz หรือ 1800MHz  ก็มี
60 MIS
ย่อมาจาก Management Information System  หมายถึง ระบบสารสนเทศที่จัดทำขึ้นเพื่อนำข้อมูลทั้งภายใน และภายนอกองค์การ มาจัดทำเป็นรายงานสารสนเทศ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการจัดการ
61 HTML
หรือ Hypertext Markup Language หมายถึง ภาษาที่เขียนและกำหนดรูปแบบของเวบเพจ  หรือเอกสารต่างๆบนเวิล์ดไวด์เวบ
62 Microsoft Windows
ระบบปฎิบัติการที่ใช้รูปไอคอน (icon) เป็นส่วนประสานให้ใช้ เมาส์ (Mouse) เลือกกด เพื่อนำไปสู่การนำคำสั่งที่แสดงได้ด้วยไอคอนนั้นมาทำงาน
63 Intranet
ระบบเชื่อมโยงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท หรือองค์กรโดยอาศัยเทคโนโลยีของ เวิล์ดไวด์เวบในระบบอินเตอร์เนต รู้จักกันในชื่อ “อินทราเน็ต”
64 ATM
หรือ Asynchronous Transfer Mode หมายถึง มาตรฐานของเนตเวิร์ก หรือเครือข่ายซึ่งสามารถส่งทั้งข้อมูลเสียงและวีดีโอ โดยผ่านการเชื่อมโยงของเส้นใยแก้วนำแสง
65 E-commerce
กระบวนการของการซื้อขายสินค้า บริการ โดยอาศัยเทคโนโลยีหลักๆ 2 ตัวคือ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ดาวเทียม หรือใยแก้วนำแสง ส่วนอีกเทคโนโลยีหนึ่งคือคอมพิวเตอร์ ซึ่งทั้งสองก็รวมกันเป็นอินเตอร์เนต  ( Internet ) ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำธุรกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีก เช่น การโฆษณา การตลาด  การบริการลูกค้า การขนส่ง และการชำระเงิน โดยเปลี่ยนจากการทำงานแบบปกติที่อิงเอกสารเป็นหลัก มาเป็นการอิงกับนวตกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศอี-คอมเมิร์ส (E-Commerce) ช่วยอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการสั่งซื้อ จัดส่ง และการชำระเงิน สำหรับสินค้าและบริการ ในขณะเดียวกันก็ลดค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ ของบริษัท และระบบการจัดเก็บสินค้า บางทีเรียก “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”
66 E-Business
การใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีดิจิตอลอื่นๆ เพื่อติดต่อสื่อสาร ทำงานร่วมกัน และการจัดการต่างๆ ในองค์กร (โดยระบบอินเตอร์เน็ต ที่ใช้เฉพาะในองค์กรเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Intranet เช่นผู้จัดการสามารถส่งอี-เมล์, เอกสารบนเวบ รวมทั้งการใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับเวิร์คกรุ๊ป (Work-group) ต่างๆ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับพนักงานนับพัน หรือแม้แต่จัดการกับงานต่างๆ ซึ่งไม่สามารถพบปะเจอะเจอกันได้โดยตรง
67 E-Market
ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายไว้ด้วยกัน เพื่อทำการแลกเปลี่ยนข่าวสาร  ผลิตภัณฑ์  บริการและการชำระเงิน โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ช่วยให้ลดค่าใช้จ่าย ของกระบวนการบางอย่าง และช่วยทำให้ง่ายดายขึ้น เช่น การเลือกซัพพลายเออร์ (Supplier)  การกำหนดราคาสินค้า  การสั่งสินค้า  การชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยไม่ขึ้นกับที่ตั้งของผู้ซื้อและผู้ขาย
68 Band Width
ขีดความสามารถในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ของเครือข่ายเคเบิ้ล ไฟเบอร์ออพติกหรือสายลวดทองแดง คิดเป็นกี่บิต ( bits ) ต่อวินาทีแบนด์ วิธ (band width) ที่มีขีดความสามารถสูง หมายถึงจะบริการผู้ใช้ได้จำนวนมากขึ้น   และผู้ใช้สามารถที่จะสื่อ และรับข้อมูลข่าวสารได้ในปริมาณมาก
69 GIO
ย่อมาจาก  chief  information  officer หมายถึง  กรรมการผู้จัดการ หรือหัวหน้าสำนักงาน ด้านการจัดระบบสารสนเทศภายในองค์กร ทำหน้าที่วางนโยบายวิจัย และพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานและส่งเสริมพัฒนา   ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรหรือ การผสมผสานใช้คอมพิวเตอร์กับระบบโทรคมนาคม   เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และประหยัดโดยการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ที่มีสมรรถนะสูงหรือเวิร์ค สเตชั่น  ( work  station) เป็นผู้ให้บริการ   (server)   ประมวลข่าวสารแก่ผู้ใช้  (client)  หรือพีซีหลายตัวได้แบบระบบเครือข่ายแลน (LAN) หรือดาวเทียมสื่อสาร   สถานีรับส่งโทรศัพท์ โทรทัศน์  เทเล็กซ์ และข้อมูลข่าวสารอื่นไปทั่วโลกผ่านทางดาวเทียม ที่อยู่บนสถานีอวกาศและสถานีรับส่งภาคพื้นดิน
70 Data Highway
โครงสร้างเครือข่ายข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทางคอมพิวเตอร์ และเครื่องอิเล็กทรอนิคส์ได้ทั่วไปหมด   เปรียบเสมือนทางหลวงของข้อมูล   ปัจจุบันนิยมใช้คำว่า   “ทางด่วนข้อมูลข่าวสาร”  (information  superhighway)  เพราะเป็นคำที่มีความหมายกว้างกว่า   การพัฒนาของระบบสื่อสารโทรคมนาคมของโลก ทำให้เราสามารถติดต่อหาข้อมูลข่าวสารทั่วโลก ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
71 E-Mail
Electronic  Mail  หมายถึง การส่งจดหมายหรือข้อความผ่านระบบคอมพิวเตอร์   (และคู่สายโทรศัพท์)   ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของหน่วยงาน   หรือเครือข่ายที่เชื่อมโยงทอดไปสู่หน่วยงานอื่น ซึ่งปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายต่ำ
72 Information Society
สังคมของประเทศยุคหลังพัฒนาอุตสาหกรรม   ซึ่งข้อมูลข่าวสารเป็นสินค้าหลักที่สำคัญที่สุด   ความสัมพันธ์ทางชนชั้น รัฐบาลและเศรษฐกิจ   และการฑูต ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการโอนย้ายข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารกับความมั่งคั่งคือสิ่งเดียวกัน   ข้อมูลข่าวสารคือพลังที่ข้ามพรมแดนของประเทศ ได้สะดวกยิ่งกว่ากองทัพใดๆ ในอดีต
73 Information Superhighway
ทางด่วนหรือทางหลวงข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านเส้นใยนำแสง  (fiber  optic)   ที่ทำให้ประชาชนในสหรัฐ และประเทศอื่นที่ลงทุนเรื่องระบบเครือข่ายนี้ สามารถที่จะสื่อสารข้อมูล (ภาพ เสียง วีดิโอ) ผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เชื่อมโยง กับเครือข่ายโทรศัพท์ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ทำให้คนทั้งโลกสามารถติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารได้สะดวก รวมทั้งจะนั่งทำงานที่บ้านหรือที่ใดก็ได้ เพราะสามารถติดต่อกับสำนักงาน  เพื่อร่วมงานและลูกค้าผ่านระบบเครือข่ายนี้ได้
74 Information Technology
เทคโนโลยีสารสนเทศ   การค้นคิด และพัฒนาความสามารถของคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทำให้มนุษย์เราสามารถ สร้าง  เก็บ และสื่อสารข้อมูลข่าวสาร  (ข้อความ  ตัวเลข  เสียง  ภาพ)   ได้อย่างกว้างขวางสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น   และสามารถสื่อสารกันได้ทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วชนิดที่ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ ของมนุษยชาติ หรือหมายถึง กระบวนการต่างๆ  และระบบงาน   ที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ  สารสนเทศคือ ข่าวสารที่ได้จากการนำข้อมูลดิบ  (raw  data)  มาคำนวณทางสถิติ หรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้น จะอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที
75 Internet
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด   เป็นเสมือนเครือข่ายแม่ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายย่อยราว  50,000   เครือข่ายย่อยใน  90  ประเทศทั่วโลกมีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   (host  computer)  หรือ  (superserver)  กว่า  2  ล้านเครื่อง  มีสมาชิกผู้ใช้มากกว่า  30  ล้านคน  และกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ที่เป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต สามารถใช้บริการด้านการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างหลากหลาย  อาทิ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E - mail)  การขนถ่ายแฟ้มข้อมูล   (ทั้งข้อมูล  ข่าวสาร โปรแกรมอื่นๆ )   การค้นหาไฟล์และฐานข้อมูล  (ด้านธุรกิจ  การศึกษา  การวิจัยฯลฯ)กลุ่มสนทนา และข่าวสารเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะการใช้โปรแกรม ขนาดเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ